automatic purge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic purge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic purge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic purge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic purge

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    sự xả khí tự động

    xả khí tự động