automatic point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic point

    * kỹ thuật

    ghi tự động