automatic lock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic lock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic lock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic lock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic lock

    * kỹ thuật

    khóa tự động