automatic break nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic break nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic break giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic break.

Từ điển Anh Việt

  • automatic break

    (Tech) cắt tự động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic break

    * kỹ thuật

    ngắt tự động