automatical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatical.

Từ điển Anh Việt

 • automatical

  /,ɔ:tə'mætik/ (automatical) /,ɔ:tə'mætikəl/

  * tính từ

  tự động

  automatic pistol: súng lục tự động

  automatic telephone system: hệ thống điện thoại tự động

  automatic pilot: máy lái tự động

  vô ý thức, máy móc

  automatic movement: cử động vô ý thức

  * danh từ

  máy tự động; thiết bị tự động

  súng tự động; súng lục tự động