automaticlly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automaticlly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automaticlly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automaticlly.

Từ điển Anh Việt

  • automaticlly

    một cách tự động