automatic dial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic dial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic dial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic dial.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic dial

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự quay số tự động