automatic weir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic weir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic weir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic weir.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic weir

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đập tràn tự động