automatic lathe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic lathe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic lathe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic lathe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic lathe

    * kỹ thuật

    máy tiện tự động