automatic tongs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic tongs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic tongs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic tongs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic tongs

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiết bị cặp tự động

    thiết bị kẹp tự động