automatic trap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic trap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic trap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic trap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic trap

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bẫy tự động

    clapê tự động