automatic timer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic timer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic timer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic timer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic timer

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    rơle thời gian tự động