automatic wipers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic wipers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic wipers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic wipers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic wipers

    * kỹ thuật

    ô tô:

    gạt nước tự động