automatic welding machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic welding machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic welding machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic welding machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic welding machine

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy hàn tự động