automatic weight batcher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic weight batcher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic weight batcher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic weight batcher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic weight batcher

    * kỹ thuật

    cân tự động