automatic wear adjuster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic wear adjuster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic wear adjuster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic wear adjuster.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic wear adjuster

    * kỹ thuật

    ô tô:

    cơ cấu điều chỉnh độ mòn tự động (phanh, ly hợp)