automatic volume switching nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic volume switching nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic volume switching giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic volume switching.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic volume switching

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự chuyển mạch khối tự động