automatic volume expansion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic volume expansion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic volume expansion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic volume expansion.

Từ điển Anh Việt

  • automatic volume expansion

    (Tech) giãn âm lượng tự động