automatic volume expander nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic volume expander nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic volume expander giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic volume expander.

Từ điển Anh Việt

  • automatic volume expander

    (Tech) bộ giãn âm lượng tự động