automatic volume compressor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic volume compressor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic volume compressor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic volume compressor.

Từ điển Anh Việt

  • automatic volume compressor

    (Tech) bộ nén âm lượng tự động