automatic vending machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic vending machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic vending machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic vending machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic vending machine

    * kinh tế

    máy bán hàng tự động