automatic tuning control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic tuning control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic tuning control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic tuning control.

Từ điển Anh Việt

  • automatic tuning control

    (Tech) bộ điều chỉnh tần số tự động