automatic telephone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic telephone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic telephone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic telephone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic telephone

    * kinh tế

    điện thoại tự động

    * kỹ thuật

    máy điện thoại tự động