automatic telephone system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic telephone system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic telephone system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic telephone system.

Từ điển Anh Việt

  • automatic telephone system

    (Tech) hệ thống điện thoại tự động