automatic switch system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic switch system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic switch system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic switch system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic switch system

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ thống chuyển mạch tự động