automatic sweep apparatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic sweep apparatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic sweep apparatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic sweep apparatus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic sweep apparatus

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    máy quét tự động