automatic starting motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic starting motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic starting motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic starting motor.

Từ điển Anh Việt

  • automatic starting motor

    (Tech) động cơ khởi động tự động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic starting motor

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    động cơ khởi động tự động