automatic siphon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic siphon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic siphon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic siphon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic siphon

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xi phông tự động