automatic search nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic search nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic search giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic search.

Từ điển Anh Việt

  • automatic search

    (Tech) tìm tự động