automatic retransmitter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic retransmitter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic retransmitter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic retransmitter.

Từ điển Anh Việt

  • automatic retransmitter

    (Tech) máy phát lại tự động