automatic refrost cooler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic refrost cooler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic refrost cooler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic refrost cooler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic refrost cooler

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    dàn lạnh phá băng tự động