automatic recovery program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic recovery program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic recovery program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic recovery program.

Từ điển Anh Việt

  • automatic recovery program

    (Tech) chương trình khôi phục tự động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic recovery program

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chương trình phục hồi tự động