automatic reasoning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic reasoning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic reasoning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic reasoning.

Từ điển Anh Việt

  • automatic reasoning

    (Tech) lập luận tự động