automatic reader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic reader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic reader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic reader.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic reader

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy đọc tự động