automatic punching machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic punching machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic punching machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic punching machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic punching machine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy đột lỗ tự động