automatic program generator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic program generator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic program generator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic program generator.

Từ điển Anh Việt

  • automatic program generator

    (Tech) bộ tạo chương trình tự động