automatic program control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic program control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic program control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic program control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic program control

    * kỹ thuật

    điều khiển chương trình tự động