automatic part inspection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic part inspection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic part inspection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic part inspection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic part inspection

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    kiểm tra bộ phận tự động