automatic packer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic packer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic packer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic packer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic packer

    * kinh tế

    máy bao gói tự động

    máy chế biến tự động