automatic message switching nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic message switching nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic message switching giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic message switching.

Từ điển Anh Việt

  • automatic message switching

    (Tech) đảo mạch thông báo tự động