automatic import quota nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic import quota nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic import quota giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic import quota.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic import quota

    * kinh tế

    hạn ngạch nhập khẩu tự động