automatic idle mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic idle mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic idle mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic idle mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic idle mode

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chế độ nghỉ tự động