automatic gain control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic gain control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic gain control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic gain control.

Từ điển Anh Việt

  • automatic gain control

    (Tech) điều khiển gia lượng tự động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic gain control

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    điều chỉnh khuếch đại tự động