automatic font change (afc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic font change (afc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic font change (afc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic font change (afc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic font change (afc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thay đổi phông tự động