automatic flushing tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic flushing tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic flushing tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic flushing tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic flushing tank

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    két chứa tự động phun nước