automatic flashing cistern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic flashing cistern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic flashing cistern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic flashing cistern.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic flashing cistern

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hộp chứa nước dâng tự động

    thùng chứa nước dâng tự động