automatic expanding mandrel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic expanding mandrel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic expanding mandrel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic expanding mandrel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic expanding mandrel

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trục gá tự định tâm