automatic dough discharger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic dough discharger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic dough discharger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic dough discharger.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic dough discharger

    * kinh tế

    máy kích nâng đổ bột nhào