automatic design software nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic design software nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic design software giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic design software.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic design software

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chương trình thiết kế tự động