automatic design program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic design program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic design program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic design program.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic design program

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chương trình thiết kế tự động